Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Dzieje własnościowe lasów Nadleśnictwa Andrychów.
•    Lasy Nadleśnictwa Andrychów przed II Wojną Światową stanowiły własność prywatną. Obręb Porąbka oraz górska część obrębu Andrychów należała do Habsburgów i stanowi
część Dóbr Żywieckich.
      Pozostałe lasy, wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa, należały do innych, mniejszych
      lub większych właścicieli ziemskich, bądź też stanowiły część dóbr klasztornych,
•       Lasy Dóbr Żywieckich do  XIV wieku stanowiły własność udzielnych Książąt Śląskich, następnie w latach 1479-1625 należały do rodziny Komorowskich. W 1625 roku
przeszły w posiadanie Królowej Konstancji, arcyksiężniczki austriackiej, żony Zygmunta III, zaś po śmierci królowej Dobra Żywieckie przejął syn Zygmunta III, Jan Kazimierz. 
Po jego śmierci, w 1676 roku dobra te wykupił hrabia Jan Wielopolski, pozostawiając je potem swoim trzem synom, którzy po krótkim czasie dobra te sprzedali. Kolejnym
właścicielem został Arcyksiążę Karol Ludwik Habsburg. Habsburgowie byli właścicielami Dóbr Żywieckich przez ponad półtora wieku (ostatnim był Leon Habsburg), do II wojny
Światowej.
•    Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej upaństwowiono majątki dużej własności, mocą dekretów PKWN: dekretu z dnia 06.09.1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej
(DZ.U. Nr 3, poz.13) oraz dekretu z dnia 12.12.1944 roku o przejściu niektórych lasów na własność Państwa (DZ.U Nr 15, poz. 82).
•    W 1945 roku zostały utworzone nadleśnictwa: Andrychów, Kalwaria i Porąbka.
•    W 1973 roku utworzono Nadleśnictwo Andrychów z trzema obrębami leśnymi poprzez połączenie Nadleśnictw: Andrychów, Porąbka i części Nadleśnictwa Kalwaria. Do N-ctwa
Andrychów przyłączono leśnictwa Tłuczań i Łękawica w oddziałach 37, 60-95, 157-188 Pozostała część Nadleśnictwa Kalwaria została przyłączona do Nadleśnictwa Myślenice.
Podstawę prawną utworzenia Nadleśnictwa Andrychów stanowiły:
•    Decyzja o rozszerzeniu zasięgów terytorialnych Nadleśnictw z dniem 1 stycznia 1973r. – Dz.Urz. MLiPD nr 1 poz. 8
•    Zarządzenie Nr 73 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 1973r.
•    W 1976 roku, na mocy Zarządzenia Nr 49 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 1976r. w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego jednostek ALP, nastąpiło
przejęcie z Nadleśnictwa Myślenice leśnictwa Brody - oddziały 34-36, 38, 39, 105-156.
•    Od 17 lutego 1984 roku odeszły z Nadleśnictwa Andrychów oddziały 13-18, 32-48 z obrębu Andrychów do nowopowstałego Nadleśnictwa Pszczyna.
•    W 2002r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 97 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 9 grudnia 2002r., z ponownie przejętych od nadleśnictwa Pszczyna oddziałów o 
numerach 185-190, utworzono Obręb Brzeszcze.
•    Od 2002 do 2005 roku  w skład Nadleśnictwa Andrychów wchodziły 4 obręby leśne.
•    W 2005 roku obręb Brzeszcze został przyłączony do obrębu Andrychów (Decyzja nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 08.09.2005 roku w sprawie łączenia
obrębów leśnych w Nadleśnictwie Andrychów, RDLP Katowice), a numeracja oddziałów została zmieniona na oddziały 13-18, 32-48.