Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Andrychów, ul Słowackiego 2E, 34-120 Andrychów

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa znajduje się od strony ulicy Juliusza Słowackiego, bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż budynku i drogi dojazdowej.  Drugie wejście znajduje się od strony parkingu po przeciwnej stronie budynku. Wejście techniczne jest niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby Nadleśnictwa Andrychów).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w okolicy budynku. Są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się zaraz obok wejścia głównego.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do przestronnego holu z wieloma miejscami siedzącymi. Na wprost wejścia głównego znajduje się sekretariat z dziennikiem podawczym. W sekretariacie można również uzyskać informacje. Jeżeli było umówione spotkanie, goście są kierowani do osoby, z którą było to spotkanie umówione.

Budynek nie jest zaopatrzony w windy. W budynku jest jedna klatka schodowa, która prowadzi do posterunku Straży Leśnej. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90cm – umożliwiają skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

W budynku na parterze są trzy korytarze, które przebiegają przez całe długości parteru. Na I piętrze jest jeden korytarz, który również przechodzi przez całą długość piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze oraz piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać  się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada pracowników ochrony. Wśród pracowników są osoby posługujący się językiem polskim, angielskim i rosyjskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 7 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 33 87 52 015 lub e-mailowo na andrychow@katowice.lasy.gov.pl.