Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych nie posiadającą osobowości prawnej reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia i działa na podstawie ustawy o lasach oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

Nadleśnictwo Andrychów podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Ponadto Nadleśnictwo Andrychów dzieli się na 14 leśnictw.

 

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

 

Zastępca nadleśniczego  kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych. Działa w ramach udzielonych przez nadleśniczego uprawnień, pełnomocnictw oraz zakresu czynności.

 

Dział Gospodarki Leśnej realizuje całokształt zadań w dziedzinie: transportu, nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu, turystyki oraz edukacji, organizacją i realizacją zamówień publicznych dotyczących gospodarki leśnej, administrowanie SILP oraz SIP. Kierowany jest przez zastępcę nadleśniczego.

 

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.  W Nadleśnictwie Andrychów wyodrębnionych jest 14 leśnictw tj.: Polanka Wielka, Nidek, Roczyny, Targanice, Rzyki, Inwałd, Draboż, Tłuczań, Brody, Łękawica, Czaniec, Roztoka, Zasolnica, Międzybrodzie.

 

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. Prowadzi kontrolę funkcjonalną w nadleśnictwie w zakresie ustalonym przez nadleśniczego lub zastępcę nadleśniczego; współpracuje z zastępcą nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w nadleśnictwie; prowadzi sprawy związane  z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji.

 

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, prowadzi nadzór nad całokształtem zadań w zakresie: rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych, ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, kredytowania, analiz ekonomicznych, analiz działalności nadleśnictwa, planowania, należności, wynagrodzeń, sprawozdawczości, windykacji. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

 

Dział Administracyjno – Gospodarczy realizuje całokształt spraw związanych z budownictwem ogólnym, drogowym i wodnym,  administrowaniem majątkiem, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, sprzęt, obsługuje sekretariat, prowadzi składnicę akt. Działem tym kieruje sekretarz.

 

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

 

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie. Ponadto prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z kancelarią tajną i obronnością kraju.

 

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Andrychów. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.