Asset Publisher Asset Publisher

Kupimy Twój Las !

OGŁOSZENIE

            Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów informuje o chęci dokonania zakupu gruntów leśnych oraz gruntów przeznaczonych do zalesień znajdujących się w sąsiedztwie z działkami będącymi w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Andrychów. W celu określenia sąsiedztwa poszczególnych gruntów zalecamy skorzystać z podanej strony internetowej: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

            Dodatkowo działka, którą chcą Państwo zaoferować Nadleśnictwu Andrychów powinna spełniać następujące warunki:

  1. Musi posiadać uregulowany stan prawny – posiadać założoną księgę wieczystą
  2. Granice działki muszą być znane
  3. Właściciel działki nie może znajdować się w sporze granicznym z sąsiadami
  4. Musi być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele)

 

Jednocześnie Nadleśnictwo Andrychów, że złożenie oferty nie oznacza bezwarunkowej realizacji transakcji kupna – sprzedaży.

W poniższych załącznikach znajdują się wzory oferty.

 

W razie pytań i wątpliwości dotyczących sprzedaży gruntów zapraszamy do kontaktu:

Nadleśnictwo Andrychów
ul. Juliusza Słowackiego 2e
34-120 Andrychów

Tel. 33 875 20 15

 

 


nadzór nad lasami NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią około 17 procent lasów w Polsce. Biorąc pod uwagę politykę zwiększania lesistości, należy się spodziewać, że powierzchnia lasów niepaństwowych będzie rosła i w niedalekiej przyszłości może stanowić 20 procent ogólnej powierzchni leśnej kraju.

     Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Ponad 70 procent starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

     Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

     Nadleśnictwo Andrychów sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi na zlecenie starostw powiatowych, w ramach 5 obwodów nadzorczych, obejmujących 9654,4 ha. Sprawy sprawowania nadzoru nad lasami prywatnymi regulują porozumienia w sprawie powierzenia przez starostę spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte pomiędzy:

 

1. Starostą Powiatu Wadowickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów, które dotyczy 7736 ha lasów.

2. Starostą Powiatu Bielskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów, które dotyczy 821,7 ha lasów.

3. Starostą Powiatu Oświęcimskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów, które dotyczy 1096,7 ha lasów.