Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Andrychów
Nadleśnictwo Andrychów
+48 33 87 52 015, +48 33 87 04 100
+48 33 87 52 813

UWAGA! Adres: andrychow@katowice.lasy.gov.pl nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Podania kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania.

ul. Słowackiego 2E

34-120 Andrychów

 

nr konta bankowego:

28 2030 0045 1110 0000 0148 0500

BGŻ BNP PARIBAS oddział WADOWICE

 

Klauzula informacyjna:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: K.p.a.) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych pgl_lp_0201/SkrytkaESP. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

 

Podanie, zgodnie z art. 63 § 2 K.p.a. powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej), i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Zgodnie z art. 63 § 3 K.p.a. podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

 

Zgodnie z art. 63 § 3a K.p.a., podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

 

Skargi i wnioski:

W sprawie skarg i wniosków strony przyjmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów, a w przypadku jego nieobecności jego zastępca w każdy roboczy poniedziałek w godz. 8:00-12:00 oraz w godz. 15:00-16:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.

p.o Nadleśniczy
Tadeusz Jurzak
+48 33 875 20 15
Zastępca Nadleśniczego
Wojciech Prochot
+48 33 875 20 15
Główna Księgowa
Joanna Przygoda
+48 33 875 20 15 wew. 611
Inżynier Nadzoru
Jacek Folga
533 304 133

Gospodarka leśna

Arkadiusz Dudek
Starszy Specjalista SL - użytkowanie lasu, marketing, BHP
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 331
Wojciech Wilk
Specjalista SL - nadzór nad lasami prywatnymi, transport
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 334
Arkadiusz Zaśko
Starszy Specjalista SL - urządzenie lasu, stan posiadania, LMN, administrowanie SILP
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 335
Karolina Cybuch
Specjalista SL - hodowla lasu, nasiennictwo i selekcja, szkółkarstwo, gospodarka łowiecka, strona www
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 333
Agata Bies
Specjalista SL - ochrona lasu, ochrona przyrody, ochrona p.poż., zamówienia publiczne
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 336
Patryk Chlebek
Specjalista ds. stanu posiadania i edukacji leśnej, prawo pierwokupu
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 332

Finanse i księgowość

Lucyna Hałońska
Księgowy - rachunkowość, rozliczenia finansowe i podatkowe, ewidencja księgowa, gospodarka towarowa
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 614
Lucyna Mizera
Starszy Księgowy - rachunkowość, rozliczenia finansowe i podatkowe, ewidencja księgowa, kasa
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 613
Anna Strąkowska
Starszy Księgowy - rachunkowość, rozliczenia finansowe i podatkowe, ewidencja księgowa
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 612
Katarzyna Zięba
Księgowy
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 600

Dział administracyjno - gospodarczy

Iwona Stępień
Sekretarz - kieruje działem administracyjno – gospodarczym
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 671
Grzegorz Kłaput
Specjalista ds. administracji
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 336
Agata Jakubiec
Referent ds. administracji
Phone number: +48 33 875 20 15
Magdalena Pawińska
Sekretarka
Phone number: +48 33 875 20 15
Józef Syrek
Kierowca - robotnik obsługi
Phone number: +48 33 875 20 15

Kadry

Monika Bakalarska
Starszy Specjalista ds. kadr
Phone number: +48 33 875 20 15 wew. 131

Posterunek Straży Leśnej

Joanna Malczyk
Starszy Strażnik Leśny - Komendant Posterunku SL
Phone number: +48 33 875 20 15, wew. 220, tel. kom. 530 059 661
Wiktor Szymański
Starszy Strażnik Leśny
Phone number: +48 33 875 20 15, wew. 220, tel. kom. 536 274 744

Zgłaszanie przypadków nieumyślnego zniszczenia stanowisk lęgowych

Informujemy, że wszelkie przypadki nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego należy zgłaszać na podany poniżej numer telefonu:
Phone number: 533 304 133

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewa Sobczyk
Inspektor Ochrony Danych Osobowych