Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów

 na terenie Nadleśnictwa Andrychów

 

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Andrychów.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U 2020.6 - tekst jednolity), zwana dalej ustawą o lasach;

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025  tekst jednolity z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 tekst jednolity z późn. zm.), zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 tekst jednolity z późn. zm.);

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1393 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie znaków;

6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem nr 54/2019.

 

§ 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa , położonych w jego zasięgu administracyjnym.

 

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów.

 2. Użytkownik – osoba korzystająca z drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego;

 3. Pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego;

  § 4

 4. Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników zarządcy drogi lub upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem1.

 5. Poprzez wjazd na teren dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje siędo przestrzegania ustanowionychprzez zarządcędrogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

 6. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

   

  § 5

  Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów ustala następujące zasady korzystania                              z udostępnionych do ruchu publicznego  dróg leśnych:

 7. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane:

 8. drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodniez rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków2 albo tablic kierunkowych, o których mowa w w rozdziale 7.5 Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe..

 9. tablicą informacyjna, zgodnie z załącznikiemnr 4 do zarządzenia54/2019 Dyrektora Generalnego LasówPaństwowychz dnia 08.10.2019 r.

 10. Znakiem D-52 (początek strefy ruchu).

   

  § 6

Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów ustala następujące zasady korzystania z dróg leśnych:

 1. Na drogach leśnych obowiązuje:

 2. ograniczenie prędkości do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej),

 3. zakaz zaśmiecania terenu,

 4. zakaz wyprzedzania,

 5. zakaz używania sygnałów dźwiękowych,

 6. zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace),

 7. zakaz niszczenia mienia zarządcy drogi.

  1. W odniesieniu do dróg krzyżujących się, kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.

  2. Wszystkich użytkowników dróg leśnych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

§ 7

Podczas korzystania z dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jezdni, niebezpieczne zakręty i spadki terenu, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzęta leśne, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§ 8

 1. Podczas korzystania z dróg leśnych i konieczności zatrzymania pojazdu, należy pozostawiać pojazd w taki sposób, aby nie utrudniać poruszania się lub nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników.

 2. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, pojazd użytkownika, może zostać usunięty z drogi na zlecenie zarządcy drogi.

 3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).

  § 9

 4. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi przez osoby trzecie.

 5. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

   

  § 10

 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.

 7. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej do niezwłocznego poinformowania zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

   

  § 11

  W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

   

  § 12

  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Zarządzenie nr 24

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego