Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Andrychów

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Andrychów

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Andrychów Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm., zwana dalej ustawą o lasach;
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znak
ów i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.
2310), zwane dalej rozporz
ądzeniem Ministrów w sprawie znaków;

6. Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania
i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn.
ZI.771.44.2021).

§ 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Zarządca drogi Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów .
 2. użytkownik osoba korzystająca z drogi leśnej.
 3. pojazd      samochód,   pojazd   zaprzęgowy,   motocykl   bądź   inny   środek   transportu poruszający się po drogach leśnych.

§ 4

1.      Stosownie do przepisów art. 29 ust. 3 ustawy o lasach1 na drogi leśne dopuszcza się

wjazd pojazdów z osobami uprawnionymi do poruszania się po drogach leśnych.

1 Art. 29 ust. 3 ustawy o lasach stanowi, że przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze: 1) pracowników nadleśnictw; 2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych; 3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie; 4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny; 5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych; 6) właścicieli lasów we własnych lasach; 7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów; 8) pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody; 9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych; 10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.

1

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

 1. Korzystanie z dróg leśnych odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem2.
 2. Poprzez wjazd na drogę leśną użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

§ 5

 1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Treść art. 29 ust. 1 ustawy o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministrów w sprawie znaków.
 2. Oznakowanie dróg leśnych, które nie są udostępniane do ruchu publicznego powinno być ograniczone do miejsc, w których kierujący pojazdem może mieć wątpliwości dotyczące statusu drogi, z której korzysta, w szczególności:

a.    położenia drogi leśnej w ciągu drogi publicznej;

b.    łączenia i przecinania się dróg leśnych z drogami innych własności
o r
ównorzędnej konstrukcji nawierzchni;

c.    zorganizowania miejsc postojowych i parkingów na terenie leśnym
w bezpo
średnim sąsiedztwie drogi publicznej;

d.    oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub poziomymi sugerującymi
możliwość zjazdu z drogi publicznej na drogę leśną;

e.    dróg leśnych obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym (w szczególności
u
żytkowaniem     i      służebnością     drogową),      najmem     lub     dzierżawą,
nieudostępnionych do ruchu publicznego.

 1. Drogi leśne, o których mowa w ust. 2 zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi TL-1, zgodnie ze wzorem przedstawionym w rozdziale 7.7. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Oznakowanie dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego.
 2. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na ww. tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

§ 6

Nadleśniczy    Nadleśnictwa    Andrychów    ustala    następujące    zasady    korzystania    z    dróg leśnych:

1.    Na drogach leśnych obowiązuje:

a.   ograniczenie prędkości do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej),

b.   zakaz zaśmiecania terenu,

c.   zakaz wyprzedzania,

d.   zakaz używania sygnałów dźwiękowych,

e.   zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną
pojazdu (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. obsługi maszyn, urządzeń
i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace),

2 Art. 6 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 143)

2

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

f. zakaz niszczenia mienia zarządcy drogi. 2. W odniesieniu do dróg krzyżujących się, kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej. 3. Wszystkich użytkowników dróg leśnych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawa o ruchu drogowym Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania).

§ 7

Podczas korzystania z dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jezdni, niebezpieczne zakręty i spadki terenu, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzęta leśne, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§ 8

 1. Podczas korzystania z dróg leśnych i konieczności zatrzymania pojazdu, należy pozostawiać pojazd w taki sposób, aby nie utrudniać poruszania się lub nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników.
 2. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, pojazd użytkownika, może zostać usunięty z drogi na zlecenie Zarządcy drogi.
 3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).

§ 9

 1. Zarządca   drogi   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   szkody   wyrządzone   użytkownikowi przez osoby trzecie.
 2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

3

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

§ 11

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 12

Regulamin   wchodzi   w   życie   z   dniem   podpisania   na   podstawie   zarządzenia   nr   22/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów z dnia 22 czerwca 2021r.