Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY I FUNDUSZE

 

 

 

Projekt POIiŚ 2007-2013MAŁA RETENCJA W GÓRACH – MRG

 

 

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie"

 

Porozumienie nr  0201/JG/2010 w sprawie współpracy przy realizacji projektu zostało zawarte  w dniu 27.08.2010 r. pomiędzy PGL LP Dyrekcją Generalną  Lasów Państwowych  z siedzibą w Warszawie, zwaną „Beneficjentem", a PGL LP Nadleśnictwem Andrychów  z siedzibą w Andrychowie zwanym  „Nadleśnictwem"

 

Cel projektu

Celem projektu było spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni.

Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych.  

W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych weszły kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.

Retencjonowanie i renaturyzacja cieków stałych oraz obszarów podmokłych

w tym m.in.:

Przywracanie naturalnego kształtu cieków

Budowa/ modernizacja zbiorników retencyjnych

Ograniczanie i kontrola spływu powierzchniowego (retencja stokowa)

w tym m.in.:

Neutralizacja skutków spływu powierzchniowego na drogach i szlakach zrywkowych

Wyrównywanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych (retencja powodziowa)

Rozbiórka i modernizacja infrastruktury niedostosowanej do wód wezbraniowych

Budowle i zabiegi wytracające energię wody

 

Głównym celem planowanych przez Nadleśnictwo Andrychów przedsięwzięć było przywrócenie ciągłości biologicznej cieków oraz przebudowa infrastruktury nie dostosowanej do wód wezbraniowych.

 

W ramach ww. projektu Nadleśnictwo Andrychów wykonało nw. przedsięwzięcia:

 

  1. Renaturyzacja i przywrócenie ciągłości biologicznej potoku  WP-13 Leśnictwo Roztoka oddz. 52/54:
  1. przebudowa przepustu na bród;
  2. stabilizacja brzegu;

 

  1. Renaturyzacja i przywrócenie ciągłości biologicznej potoku WP-19 Leśnictwo Roztoka oddz. 40,41,42:
  1. przebudowa 2 szt. przepustów;
  2. stabilizacja brzegów.

 

 

Kwota wydatków – 204 382,25 zł

 

Kwota dofinansowania – 169 745,00 zł