Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 roku w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej.
W terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Andrychów wyznaczono po trzy OSO (obszary specjalnej ochrony wyznaczane na podstawie dyrektywy ptasiej, tzw. obszary „ptasie") oraz  SOO (specjalne obszary ochrony wyznaczane na podstawie dyrektywy siedliskowej, tzw. obszary „siedliskowe"). Są to kolejno:

PLB120004 Dolina Dolnej Soły
W ostoi występuje co najmniej 13 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) : bączek, białowąs, ślepowron, bąk

PLB120005 Dolina Dolnej Skawy
W ostoi występuje co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). bączek, podgorzałka, ślepowron, rybitwa białoskrzydła, rybitwa białowąsa.

PLB120009 Stawy w Brzeszczach
W ostoi występuje co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK): bączek, czapla purpurowa, rybitwa białowąsa, ślepowron.

PLH240023 Beskid Mały
Alpejski- Największy i najlepiej wykształcony kompleks kwaśnych buczyn górskich w Karpatach. Prócz tego występują tu świerczyna górnoreglowa (na krańcach swego zasięgu geograficznego), unikatowa jaworzyna miesięcznicowa oraz świerczyny na torfie.

PLH120060 Cedron
Kontynentalny- Obszar obejmuje fragment doliny potoku Cedron wzdłuż brzegów którego ciągną się wąskim pasem zarośla i zadrzewienia o charakterze łęgowym oraz ziołorośla.
Zinwentaryzowano tu unikatowy zespół zwierząt wodnych, charakterystyczny dla podgórskich rzek z najliczniejszą w całym województwie małopolskim populacją małży skójki gruboskorupkowej (Unio crassus).

PLH120083 Dolna Soła
Kontynentalny- Obszar obejmuje dolną Sołę od mostu drogowego w Kętach. Dominują tu łęgi wierzbowo-topolowe. Na terenie tym pospolicie występuje kumak nizinny, który do rozrodu wykorzystuje nie tylko trwałe stanowiska (pobliskie stawy), ale również doły powyrobiskowe w rzece, czy też zagłębienia okresowo wypełnione wodą.

Obszar Dolna Soła położony jest poza gruntami zarządzanymi przez nadleśnictwo.