Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 Na terenie Nadleśnictwa Andrychów znajdują się cztery leśne rezerwaty przyrody :
1.      Madohora o pow. 38,20 ha - położony w przyszczytowej partii góry Madohora zwanej Łamaną Skałą. W zasięgu działania Nadleśnictwa Andrychów znajduje się północna jego część. Utworzony został w roku 1960           z inicjatywy prof. Szafera. Szczyt Madohory stanowią wychodnie piaskowca             i zlepieńca istebniańskiego, stanowiącego dogodne podłoże do występowania gatunków charakterystycznych dla siedliska boru wysokogórskiego. Niższe polożenia rezerwatu to buczyna karpacka związana z glebami powstałymi                z bogatszych warstw godulskich.
 
2.      Przeciszów o pow. 85,13 ha - najmłodszy z rezerwatów położonych na terenie Nadleśnictwa Andrychów. Utworzony został w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dla zachowania wielogatunkowego lasu grądowego.
Rezerwat jest enklawą roślinności leśnej polożoną wśród gruntów rolnych.
3.      Żaki o pow. 11,84 ha - podobny w charkterze do poprzedniego i podobnie jak Przeciszów położony w dolinie Wisły i bezpośrednim jej sąsiedztwie. Podłoże gleb stanowią utwory akumulacji rzecznej.
4.      Buczyna na Zasolnicy o pow. 16,65 ha - utworzony ze względu na zbliżony do naturalnego charakter występujących tu drzewostanów bukowych. Oprócz walorów przyrodniczych posiada walory krajobrazowe. Stok z litą buczyną wyrastający jak gdyby z równiny widoczny jest z drogi z Kobiernic do Żywca.
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: < postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Andrychów w roku 2021”, opublikowanego w DUUE pod numerem 2020/S 212-518438 w dniu 30.10.2020 r.>

Zn.spr.: ZG.270.13.2020
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pakiet numer IV Rzyki

Pakiet numer VIII Zasolnica - Międzybrodzie