Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 Na terenie Nadleśnictwa Andrychów znajdują się cztery leśne rezerwaty przyrody :
1.      Madohora o pow. 38,20 ha - położony w przyszczytowej partii góry Madohora zwanej Łamaną Skałą. W zasięgu działania Nadleśnictwa Andrychów znajduje się północna jego część. Utworzony został w roku 1960           z inicjatywy prof. Szafera. Szczyt Madohory stanowią wychodnie piaskowca             i zlepieńca istebniańskiego, stanowiącego dogodne podłoże do występowania gatunków charakterystycznych dla siedliska boru wysokogórskiego. Niższe polożenia rezerwatu to buczyna karpacka związana z glebami powstałymi                z bogatszych warstw godulskich.
 
2.      Przeciszów o pow. 85,13 ha - najmłodszy z rezerwatów położonych na terenie Nadleśnictwa Andrychów. Utworzony został w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dla zachowania wielogatunkowego lasu grądowego.
Rezerwat jest enklawą roślinności leśnej polożoną wśród gruntów rolnych.
3.      Żaki o pow. 11,84 ha - podobny w charkterze do poprzedniego i podobnie jak Przeciszów położony w dolinie Wisły i bezpośrednim jej sąsiedztwie. Podłoże gleb stanowią utwory akumulacji rzecznej.
4.      Buczyna na Zasolnicy o pow. 16,65 ha - utworzony ze względu na zbliżony do naturalnego charakter występujących tu drzewostanów bukowych. Oprócz walorów przyrodniczych posiada walory krajobrazowe. Stok z litą buczyną wyrastający jak gdyby z równiny widoczny jest z drogi z Kobiernic do Żywca.
 

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

   

Warunki sprzedaży drewna

 

1. Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia asygnaty miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o wydaniu drewna.

 

2. Wywóz z lasów i magazynów otwartych (składowisk leśnych, przy drogach leśnych i przy torowiskach kolejowych) odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach drogami wskazanymi przez wydającego materiał.

 

3. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa (składnicy) w celu wyznaczenia nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu, itp.

 

4. Kupujący może zlecić odbiór drewna innej osobie/przewoźnikowi. Odbiór następuje wtedy na podstawie stosownego upoważnienia.