Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Dzieje własnościowe lasów Nadleśnictwa Andrychów.
•    Lasy Nadleśnictwa Andrychów przed II Wojną Światową stanowiły własność prywatną. Obręb Porąbka oraz górska część obrębu Andrychów należała do Habsburgów i stanowi
część Dóbr Żywieckich.
      Pozostałe lasy, wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa, należały do innych, mniejszych
      lub większych właścicieli ziemskich, bądź też stanowiły część dóbr klasztornych,
•       Lasy Dóbr Żywieckich do  XIV wieku stanowiły własność udzielnych Książąt Śląskich, następnie w latach 1479-1625 należały do rodziny Komorowskich. W 1625 roku
przeszły w posiadanie Królowej Konstancji, arcyksiężniczki austriackiej, żony Zygmunta III, zaś po śmierci królowej Dobra Żywieckie przejął syn Zygmunta III, Jan Kazimierz. 
Po jego śmierci, w 1676 roku dobra te wykupił hrabia Jan Wielopolski, pozostawiając je potem swoim trzem synom, którzy po krótkim czasie dobra te sprzedali. Kolejnym
właścicielem został Arcyksiążę Karol Ludwik Habsburg. Habsburgowie byli właścicielami Dóbr Żywieckich przez ponad półtora wieku (ostatnim był Leon Habsburg), do II wojny
Światowej.
•    Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej upaństwowiono majątki dużej własności, mocą dekretów PKWN: dekretu z dnia 06.09.1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej
(DZ.U. Nr 3, poz.13) oraz dekretu z dnia 12.12.1944 roku o przejściu niektórych lasów na własność Państwa (DZ.U Nr 15, poz. 82).
•    W 1945 roku zostały utworzone nadleśnictwa: Andrychów, Kalwaria i Porąbka.
•    W 1973 roku utworzono Nadleśnictwo Andrychów z trzema obrębami leśnymi poprzez połączenie Nadleśnictw: Andrychów, Porąbka i części Nadleśnictwa Kalwaria. Do N-ctwa
Andrychów przyłączono leśnictwa Tłuczań i Łękawica w oddziałach 37, 60-95, 157-188 Pozostała część Nadleśnictwa Kalwaria została przyłączona do Nadleśnictwa Myślenice.
Podstawę prawną utworzenia Nadleśnictwa Andrychów stanowiły:
•    Decyzja o rozszerzeniu zasięgów terytorialnych Nadleśnictw z dniem 1 stycznia 1973r. – Dz.Urz. MLiPD nr 1 poz. 8
•    Zarządzenie Nr 73 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 1973r.
•    W 1976 roku, na mocy Zarządzenia Nr 49 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 1976r. w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego jednostek ALP, nastąpiło
przejęcie z Nadleśnictwa Myślenice leśnictwa Brody - oddziały 34-36, 38, 39, 105-156.
•    Od 17 lutego 1984 roku odeszły z Nadleśnictwa Andrychów oddziały 13-18, 32-48 z obrębu Andrychów do nowopowstałego Nadleśnictwa Pszczyna.
•    W 2002r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 97 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 9 grudnia 2002r., z ponownie przejętych od nadleśnictwa Pszczyna oddziałów o 
numerach 185-190, utworzono Obręb Brzeszcze.
•    Od 2002 do 2005 roku  w skład Nadleśnictwa Andrychów wchodziły 4 obręby leśne.
•    W 2005 roku obręb Brzeszcze został przyłączony do obrębu Andrychów (Decyzja nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 08.09.2005 roku w sprawie łączenia
obrębów leśnych w Nadleśnictwie Andrychów, RDLP Katowice), a numeracja oddziałów została zmieniona na oddziały 13-18, 32-48.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

nadzór nad lasami NIEPAŃSTWOWYMI

nadzór nad lasami NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią około 17 procent lasów w Polsce. Biorąc pod uwagę politykę zwiększania lesistości, należy się spodziewać, że powierzchnia lasów niepaństwowych będzie rosła i w niedalekiej przyszłości może stanowić 20 procent ogólnej powierzchni leśnej kraju.

     Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Ponad 70 procent starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

     Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

     Nadleśnictwo Andrychów sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi na zlecenie starostw powiatowych, w ramach 5 obwodów nadzorczych, obejmujących 9654,4 ha. Sprawy sprawowania nadzoru nad lasami prywatnymi regulują porozumienia w sprawie powierzenia przez starostę spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte pomiędzy:

 

1. Starostą Powiatu Wadowickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów, które dotyczy 7736 ha lasów.

2. Starostą Powiatu Bielskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów, które dotyczy 821,7 ha lasów.

3. Starostą Powiatu Oświęcimskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów, które dotyczy 1096,7 ha lasów.

 

 

Teren nadzoru

Miejsce dyżuru

Termin dyżuru

Nr telefonu

obwód

nadzorczy

nr I

 

 

 

Sławomir Śledź

UG Brzeszcze

UM Oświęcim

UG Osiek

UG Polanka Wielka

UG Przeciszów

UM Zator

UM Wilamowice

UM Kęty

UG Porąbka

 

 

 

 

UG Osiek

 

 

               

 

III piątek miesiąca
900-1030

 

 

668 114 731

obwód

nadzorczy

nr II

Jarosław Płoskonka

 

UM Wadowice

Starostwo Powiatowe w Wadowicach, pok. 403

II czwartek miesiąca
800-1000

 

664 085 984

obwód

nadzorczy

nr III

Bogdan Pabis

UM Andrychów

UG Wieprz

Nadleśnictwo Andrychów

I i III wtorek miesiąca 
700-1100

784 374 769

obwód

nadzorczy

nr IV

 

Ryszard Czech

UG Spytkowice

UG Brzeźnica

UG Tomice

UG Stryszów

UG Mucharz

UG Mucharz

II i III piątek miesiąca
8
00-1000

606 781 561

obwód

nadzorczy

nr V

 

Leszek Rabenda

UG Lanckorona

 

UM Kalwaria Zebrzydowska

UG Lanckorona

 

UM Kalwaria Zebrzydowska

II poniedziałek miesiąca

800-1000

 

II piątek miesiąca
800-1000

 

533 304 590