Asset Publisher Asset Publisher

Back

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: < postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Andrychów w roku 2021”, opublikowanego w DUUE pod numerem 2020/S 212-518438 w dniu 30.10.2020 r.>

Zn.spr.: ZG.270.13.2020
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pakiet numer IV Rzyki

Pakiet numer VIII Zasolnica - Międzybrodzie